Öz Türkçe Sözcükler

-den dolayı: Çünkü
-den …-e dek: İlâ
-dığında, -diğinde: -dığı zaman, -diği zaman
-lık, -lik, -luk, -lük: -l, -al, -el, -sal, -sel, -î
Açıcı: Ekstensör
Açılan: Popup
Açılan dizelge: Combobox
Açılık: Angüler
Açılma: Ekstensiyon
Açımlama: Şerh
Açımlamak: Şerh etmek
Açma: Ekstensiyon
Ad: İsim
Ad-eylem: İsim-fiil
Adsız: İsimsiz, anonim
Ağ: Network
Ağrı kesici: Analjezik
Ak: Beyaz
Akçaağaç: İsfendan
Akım: Debi
Ak kan: Lenf
Ak kan gözesi: Lenfosit
Ak kanlık: Lenfatik
Ak kan yumrusu: Lenf nodülü
Ak Rusça: Beyaz Rusça, Belarusça
Ak Rusya: Beyaz Rusya, Belarus
Akyuvar: Lökosit
Ak zar: Fasya
Al: Kırmızı
Alan: Saha
Alınlık: Alınsal, frontal
Alıştırma: Egzersiz, idman
Almaç: Ahize
Alt: Hipo-
Alt ana toplardamar: Vena cava inferior
Alt çene: Mandibula, mandibulum
Alt çene kemiği: Mandibula
Alt çene kemiğilik: Mandibüler
Alt çenelik: Mandibüler
Alt deri: Dermis
Alt derilik: Dermik
Alt dış yanlık: İnferolateral
Alt iç yanlık: İnferomedyal
Alt kol: Antebrakiyum
Alt kolluk: Antebrakiyal
Ana: Birincil, primer, aslî, esas, temel
Ana atardamar: Aort
Ana atardamarlık: Aortik
Ana atardamar yangısı: Aortit
Anabilgisayar: Host
Anaçizgi: Anahat
Anık: Hazır
Anıklamak: Hazırlamak
Anımsamak: Hatırlamak
Anımsatma: Hatırlatma
Anlam: Mânâ
Anlamdaş: Sinonim
Ara bellek (bilgisayarda): Tampon, buffer
Ara beyin: Diensefalon
Araç: Tool
Araç çubuğu: Toolbar
Araç ipucu: Tooltip
Arada bir: Ara sıra, bâzen
Aralık: Mesâfe
Arı: Temiz
Arınmak: Temizlenmek
Arıtmak: Temizlemek
Arka: Posterior, dorsal
Arka beyin: Rombensefalon
Artı: Pozitif, avantaj
Ası: Afiş
Aşağı: Hipo-
Aşırı: Hiper-
Aşırı beslenme: Hipertrofi
Aşırı beslenmelik: Hipertrofik
Aşırı duyarlılık: Hipersensitive
Aşırı gelişme: Hipertrofi
Aşırı gelişmelik: Hipertrofik
Aşil kirişi: Aşil tendonu
Atama: Tâyin etme
Atardamar: Arter
Atardamarcık: Arteriyol
Atardamarlık: Arteryel, atardamarsal
Avro: Euro
Avuçluk: Avuçsal, palmar
Avurtluk: Avurtsal, bukkal
Ayak tabanlık: Plantar
Ayaklık (ad olarak): Pedal
Ayar (ölçü birimi): Karat
Aygıt: Cihaz
Ayırmak: Tahsis etmek
Ayraç: Parantez
Ayrı: Farklı
Ayrıcalık: İmtiyaz
Ayrım: Fark
Ayrıntı: Detay
Bağ (eklem bağı): Ligament
Bağdaştırıcı: Adaptör
Bağıntı: Nispet
Bağlam: Demet, faskikül, fasikül
Bağlamcık: Demetçik, faskikül, fasikül
Bağlantı: Link, konneksiyon
Bağlayıcı: Konnektör
Bağlılaşım: Korelasyon
Baş: Kafa, kranyum
Baş ardılık: Oksipital
Başarılı olarak: Başarılı bir şekilde
Başarım: Performans
Başarıyla: Başarılı bir şekilde
Başıboş: Serseri
Başka: Diğer, alternatif
Başlat Seçkesi (bilgisayarda): Başlat Menüsü
Başlıca: Genel, temel
Başlık: Başsal, kafasal, kafalık, kranyal
Bayağı: Basit, sıradan
Bayağılaştırılmış: Basitleştirilmiş
Bekleme: Standby
Belge: Döküman
Belgegeçer: Faks
Belgeler: Dökümantasyon
Belgeler ve Ayarlar (bilgisayarda): Documents and Settings
Belgelik: Arşiv
Belgelikleme: Arşivleme
Belirgi: Sendrom
Belirli: Muayyen, spesifik
Belirsiz: Müphem
Belirtmek: İşâret etmek
Bellek: RAM (bilgisayarda), hâfıza
Bellenim: Firmware
Bellik: Lumbal
Benzetim: Simülasyon
Besinsizlik (ad olarak): Atrofi
Beslenmelik: Beslenmesel, trofik (sinir için nörotrofik)
Betik: Script
Beyin: Serebrum (ana beyin olarak), ensefalon (tüm beyin olarak)
Beyincik: Serebellum
Beyinciklik: Serebellar
Beyincik yangısı: Serebellit
Beyinlik: Serebral
Beylik: Emirlik
Biçem: Üslup, tarz, stil
Biçim: Şekil, form, format, tip, stil, model
Biçimlendirme: Format atma, formatlama
Biçimlendirmek: Format atmak, formatlamak
Biçme: Prizma
Bile: Hattâ
Bilerek: Mahsus
Bileşen: Komponent
Bilgi: Mâlûmât, enformasyon, data
Bilgisayar: Kompüter
Bilimlik: Bilimsel
Bilinç: Şuur
Bilinmeyen: Meçhul
Bir: Hiç (Örnek: Bir metin girilmemiş.), her bir
Bir dahaki kez: Bir dahaki sefer, bir dahaki sefere
Biri bile: Hiçbiri
Birim: Ünite
Birinci: Birincil, primer, aslî, asıl, esas, temel
Bir kişi bile: Hiç kimse
Birleşik: Federal
Birleşim: Kombinasyon
Birleştirici: Sentezleyici
Birleştirilmek: Kombine edilmek
Birleştirme (resimde): Kompozisyon
Birlik: Federasyon
Birtakım: Bâzı
Birtakımı: Bâzısı
Bit (bilgisayarda): İkil
Bitirilmek: Tamamlanmak
Bitirmek: Tamamlamak
Boru (bilgisayarda): Pipe
Borulama (bilgisayarda): Piping
Boş (bilgisayarda): Null
Boyama (bilgisayarda): Paint
Boyun: Kollum, serviks
Boyunluk: Boyunsal, servikal
Bozulmak: Denatüre olmak
Böğürlük: Böğürsel, lumbal
Bölme: Panel
Bölüm: Kısım, lob, partisyon
Bükme: Fleksiyon
Bükücü: Fleksör
Bükülme: Fleksiyon
Büsbütün: Tamâmen
Bütünlemek: Tamamlamak
Büyük Harf Kilidi (düğme takımında): Caps Lock
Canlandırma: Animasyon
Cerrah: Operatör, şirurjiyen
Cerrâhî: Şirurjik
Cisim: Korpus
Çağdaş: Modern
Çalışma: Faaliyet(ler)
Çatallanmak (bilgisayarda): Forklanmak
Çatı (bilgisayarda): Framework
Çekirdek: Nükleus
Çekirdekçik: Nükleolus
Çeper: Duvar
Çeperlik: Çepersel, paryetal
Çevirge: Modem
Çeviri: Tercüme
Çevirme: Tercüme etme
Çevirmen: Tercüman, mütercim
Çevirmenlik: Tercümanlık, mütercimlik
Çevrelik: Çevresel, periferik
Çevren: Ufuk
Çıkmaz: Resesus
Çift aksonluk: Aksoaksonik
Çiğnem: İhlal
Çiğnemek: İhlal etmek
Çizelge: Tablo
Çizenek: Diyagram
Çizgelik: Grafiksel
Çizgilik: Cetvel
Çoğaltıcı: Replikatör
Çoğaltma: Kopyalama
Çok: Fazla
Çoklu: Bayt
Çokluk: Çoğul
Çoklu ortam: Multimedya
Çok yollu: Stereo
Çubuk: Bar
Daha: Henüz
Dal: Branch
Dalgalı (akım): Alternatif
Damar ağı: Pleksus
Damar genişlemesi: Vazodilatasyon
Damga: Karakter
Damga Eşlemi (bilgisayarda): Karakter Eşlem
Dazlak: Kel
Değer (bilgisayarda): Registry
Değer Defteri (bilgisayarda): Kayıt Kütüğü, Registry
Değer Defteri Düzenleyicisi (bilgisayarda): Kayıt Defteri Düzenleyicisi
Değişken: Parametre
Değişmez: Sâbit, statik
Değiştirgen (bilgisayarda): Argüman
Değiştirilmiş: Modifiye edilmiş
Değiştirme: Modifiye etme
Değiştirmek: Modifiye etmek
Dek: Kadar
Demek istemek: Kastetmek
Denetim: Kontrol, Ctrl (düğme takımında)
Denetim masası: Denetim paneli, kontrol masası, kontrol paneli
Denetlemek: Teftiş etmek, kontrol etmek
Deneyim: Tecrübe
Denge: Balans
Denli: Kadar
Deri altı: Hipoderma
Deri altılık: Hipodermik
Derişim: Konsantrasyon
Derlem: Koleksiyon
Derleme: Kompilasyon
Devindirici: Motor
Devindirmek: Hareketlendirmek
Devingen: Hareketli, dinamik, animasyonlu, aksiyon
Devinim: Hareket
Devinimlik: Devinimsel, hareketsel, motor
Deyiş: İfâde
Dış: Hârici, eksternal
Dışında: Hâricinde
Dışlamak: Hâriç tutmak
Dış yanlık: Lateral
Dikeç: Sütun (çizelgede)
Dikey: Vertikal
Dilim: Lob
Dirsek kemiği: Ulna
Dirsek kemiğilik: Ulnar
Diz: Sırala
Dize: Satır
Dizelge: Liste
Dizelgelemek: Listelemek
Dizge: Sistem
Dizgelik: Sistemik
Dizge Yapılandırma İzlencesi (bilgisayarda): Sistem Yapılandırma Programı
Dizgi: String, tertip
Dizi: Sıra
Dizilik: Dizisel, seri, serial
Dizilik giriş: Dizisel port, seri port, serial port
Dizin: Klasör (bilgisayarda), anahtar (Değer Defteri'nde), indeks
Dizme: Sıralama
Doğrudan: Direkt
Doğrulama: Tasdik
Dolap (bilgisayarda): Kabin
Dolu: Meşgul
Donanma (sinirle donanma): İnnervasyon
Dondurmak (bilgisayarda): Kilitlemek
Döndürme kutusu: Spinbox
Dönem: Devir, periyot
Döner kemik: Radius
Döner kemiklik: Radyal
Dönüş (düğme takımında): Return
Dönüşüm: Transform
Dönüt: Geri bildirim, geri besleme, feedback
Dörtlü sözcük: Qword
Durağan: Statik
Duraklat-Kes (düğme takımında): Pause Break
Durum: Hal, pozisyon
Duruş: Postür
Duruşluk: Postürel
Duyarlık: Hassâsiyet
Duyarlılık: Hassâsiyet
Düğme: Tuş, buton, pushbutton
Düğme takımı: Tuş takımı, klavye
Düğüm: Ganglion, nod, nodül
Düşey: Vertikal
Düşük: Hipo-
Düz: Normal
Düzeltme: Revizyon, tashih, rötuş
Düzen: Sistem, format
Düzenleyici (bilgisayarda): Editör
Düzey: Seviye, level
Düzgülü: Normal
Düzgülük: Normal
Düzlem: Plan
Edilgin: Devre dışı, pasif
Eğer: Şâyet
Ek: İlâve, aksesuar, ekstra
Eklem: Mafsal
Eksen: Aks
Eksi: Negatif, dezavantaj
Eksik: Noksan
Eksiksiz: Tam
Elektronik kitap: E-kitap
El erklik: Demokratik
Eliyle: Tarafından
Elle: Manuel olarak, manuel
Elmacıklık: Elmacıksal, zigomatik
En aza indirmek: Asgarîye indirmek, minimize etmek
En çok: Azamî, maksimum
Engellenmek: Bloke edilmek
Enine: Transvers
Erim: Menzil
Erişki (bilgisayarda): Adres
Erke: Enerji
Ertele: Têhir et
Esnâsında: Sırasında
Eş güdüm: Koordinasyon
Eş güdümcü: Koordinatör
Eşitle: Senkronize et
Eşitleyici: Ekolayzır
Eşlem (bilgisayarda): Harita
Eşleştirmek: Senkronize etmek
Eş zamanlı: Senkronik
Etki: Têsir, efekt
Etki alanı: Domain
Etkileşimli: İnteraktif
Etkin: Aktif
Etkinleştirmek: Aktifleştirmek
Evgin: Âcil
Evirmek: Ters çevirmek
Evre: Faz
Evrenlik: Evrensel
Evrenlik Kod: Unicode
Eylem: Fiil
Farazî: Sanal
Farazîleştirme: Sanallaştırma
Fâre: Mouse
Fazladan: Aksesuar
Fırın: Baker (fizîkî sağaltımda)
Fizîkî sağaltım: Fizyoterapi
Gebelik: Hâmilelik
Gecikmeden: Çabucak, hemen, derhal
Geçerli: Mûteber
Geçici (bilgisayarda): Temp
Gelecekçi: Fürüist, fütüristik
Geleneklik: Geleneksel
Gelişme: Beta (bilgisayar yazılımı sürümlerinde), trofi
Gelişmelik: Gelişmesel, trofik
Gerçek: Asıl
Gerçekte: Aslında
Gereç: Malzeme, materyal
Gerek: Lâzım, lüzum
Gerekli: Lâzım, lüzumlu
Gerekmek: Îcâp etmek
Gereksinim: İhtiyaç
Gereksinim duymak: İhtiyaç duymak
Gereksinimi olmak: İhtiyacı olmak
Gerici: Ekstensör
Geri çevirmek: Reddetmek
Geri çevrilmiş: Ret
Geri döngü (bilgisayarda): Loopback
Gerileme: Atrofi
Gerilemelik: Atrofik, gerilemesel
Gerilme: Ekstensiyon
Germe: Ekstensiyon
Getirici: Afferent
Gezleyici: Nişancı
Gidişgeliş: Seyfrüsefer, trafik
Giriş: Enter (düğme takımında), port
Göbek (bilgisayarda): Hub
Göğüslük: Göğüssel, torakal
Gök bilimi: Astronomi
Gölgelendirici (bilgisayarda): Shader
Gönderi: Entry, kayıt
Görev: Rol
Görmelik: Görsel, basarî
Görüntülüğü Yazdır (düğme takımında): Print Screen
Görüntülük (ad olarak): Ekran
Görünüm: Form
Gösterge: İndikatör
Göstergeç: Monitör
Gösterim: Notasyon
Göstermelik: Demo
Götürücü: Efferent
Gövde: Trunkus, korpus
Gözde: Favori
Göze: Hücre
Göze yemesi: Hücre yemesi, fagositoz
Gözelik: Gözesel, hücresel, selüler
Gözlük: Gözsel, oküler, optalmik
Göz önünde bulundurmak: Dikkate almak
Güç Dönütü: Force Feedback
Güvence: Garanti
Habeşistan: Etiyopya
Hâmız: Asit
Harflik (ad olarak): Abece (rastgele bir abece)
Harfliklik: Alfabetik
Harflik ve sayılık: Alfasayısal, alfanümerik
Harita: Map
Haritalayıcı: Mapper
Hâşiye: Dipnot
Hava yuvarı: Atmosfer
Hayta: Serseri
Hendese: Geometri
Hendeselik: Geometrik
Hizmet: Servis
Hoparlör: Speaker
Hudut: Sınır
Hudutluk: Terminal
Husus: Konu
Husûsî: Özel, sipesyal, spesifik
Husûsîleştirme: Özelleştirme
Husûsiyet: Özellik, karakteristik
Isıdenetir: Termostat
Istılah: Terim
Istılahlar dizgesi: Terimler dizgesi, terminoloji
Işıma: Radyasyon
Işınım: Radyasyon
Işıtaç: Lamba
İç: Dâhilî, internal
İç ağ: Dâhilî ağ, intranet
İçermek: İhtivâ etmek
İçine işlemek: Nüfûz etmek, penetre olmak
İç uzuvluk: Visseral
İç yanlık: Medyan, medyal
İkili: Binary
İkili sözcük: Dword
İkinci: İkincil, tâlî, sekonder
İl: Vilâyet
İle birlikte: Yanı sıra
İlerleme çubuğu: Progressbar
İleti: Mesaj
İleti penceresi: İleti kutusu, mesaj kutusu, messagebox
İletileşme: Mesajlaşma
İletim: Transmisyon
İletişim: Komunikasyon
İletişim kâidesi: İletişim kuralı, protokol
İletişim penceresi: İletişim kutusu, diyalog kutusu, diyalog
İlgeç: Edat
İlgi: Alâka
İlhanlık: Emperyal
İlik: Medulla
İlişkin: Âit
İlişkinlik: Âidiyet
İlk: Primitif
İlke: Prensip
İm: İşâret
İmleç: İşâretçi
İmlek: Logo
İnce zar: Pia mater
İndirme: Download
İndirmek: Download etmek
İpçik: Lif, fibril
İsteğe bağlı: Opsiyonel
İstemci: Client
İşleç: Fonksiyon
İşlem: Operasyon, proses
İşlenmemiş: Ham
İşletmen: Operatör
İşlev: Fonksiyon
İşlevli: İşlevsel, fonksiyonel
İşlevlik: İşlevsel, fonksiyonel
İşlevlilik: İşlevsellik, fonksiyonellik
İşleyici (bilgisayarda): Render
İveğen: Akut
İvme: Hızlandırma, akselerasyon
İye: Sâhip
İyileştirme: Rehabilitasyon
İzlem: Strateji
İzlemek: Tâkip etmek
İzlence: Program
İzlenceci: Programcı
İzlenceleme: Programlama
İzlencelenebilir: Programlanabilir
İzleyici: Monitör
Kabuk: Kohlea, korteks
Kabukluk: Kohlear, kortikal, kabuksal
Kafatası: Nörokranyum
Kafatası kubbesi: Kalvarya
Kâğıt: Kart (oyun kâğıdı)
Kâide: Kural
Kalıp: Şablon, blok
Kânunî: Yasal, legal
Kapalı (hesap): Kilitli
Kara: Siyah
Kararlı: İstikrarlı, stabil
Kararlılık: İstikrar, stabilite
Karıştırıcı: Mixer
Karmaşık: Kompleks
Karşı karşıya getirmek: Mâruz bırakmak
Karşılaşma: Müsâbaka, maç
Karşın: Rağmen
Karşıt: Zıt
Karşıtlık: Zıtlık, kontrast
Kaslık: Kassal, muskuler
Katmak: Dâhil etmek
Katman: Tabaka
Kavlıç: Fıtık
Kavşak (sinir kavşağı): Sinaps
Kayağan taş: Arduvaz
Kaydırma çubuğu: Scrollbar
Kaydırma Kilidi (düğme takımında): Scroll Lock
Kayıt: Log
Kaynak: Referans
Keltçe: Gaelik
Kemer: Ark
Kemik bilimi: Osteoloji
Kemikleşme: Ossifikasyon
Kemik zarı: Periost
Kendi: Resmî
Kendi kendini derleyen: Self-hosting
Kendiliğinden: Otomatik
Kent: Şehir
Kesme: Interrupt
Kez: Kere, defâ, sefer
Kıkırdak: Kartilaj
Kılavuz: Rehber
Kılımsı: Kılcal, kapiller
Kır resmi: Peyzaj
Kısa çizgi: Tire
Kısaltma: Akronim
Kısayol düğmesi: Hotkey
Kısıtlama: Sınırlama, limitasyon
Kısıtlı: Sınırlı
Kıyı: Kenar, sâhil, yalı
Kızıl ötesi: İnfrared, infraruj
Kızılötesi (bilgisayarda): İnfrared
Kimlik: Hüviyet
Kimyevî: Kimyasal
Kip: Mod
Kipleme: Modülasyon
Koku duyuluk: Olfaktör
Koltuk: Aksilla
Koltuk altı: Aksilla
Koltuk altılık: Aksiler
Koltukluk: Aksiler
Kondillik: Kondiler, kondilsel
Kondil üstü: Suprakondil
Kondil üstülük: Suprakondiler
Konuk: Misâfir
Konum: Pozisyon
Koşut: Paralel
Koşut giriş: Paralel port
Köken: Menşe
Kökleşik: Klasik
Köklük: Proksimal
Körelme: Hipertrofi
Körelmelik: Hipertrofik, körelmesel
Köşelik: Angüler
Kurgan: Kale
Kuru kafa: Kranyum
Kuru kafalık: Kranyal
Kuruluş: Organizasyon
Kutucuk: Checkbox
Kuyrukluk: Kaudal
Kuyruk sokumluk: Koksigeal
Kuyruk sokumu: Os coccyx
Kül rengi: Gri
Kütük (bilgisayarda): Dosya
Makat: Anüs
Mâlî: Finansal
Mantık: Lojik
Mantıklık: Lojik
Masa: Panel
Mercan adası: Atol
Metin: Tekst
Metin düzenleyicisi: Metin editörü
Metin kutusu: Textbox
Metrelik: Metrik
Mora çlan al: Galibarda, macenta
Mor ötesi: Ultraviyole
Mukaddes: Kutsal
Mûsiki: Müzik
Mûsiki dizisi: Soundtrack
Ne biçimde: Ne şekilde, nasıl
Neden: Sebep
Nesne: Obje
Nicelik: Miktar
Nitelik: Vasıf, kalite
Nitelikli: Vasıflı, kaliteli
Nokta (bilgisayarda): Piksel
Okuyucu (bilgisayarda): Reader
Olanak: İmkân
Olarak: Hâlinde
Olmayan: Gayri-
Olumlu: Pozitif
Oluşan: İbâret
Omur: Vertebra
Omurluk: Vertebral, omursal
Onaltılık: Hex
Onar: Tâmir et
Onarma: Tâmir etme
Onarmak: Tâmir etmek
Onay: Tasdik
Onay belgesi: Sertifika
Oran: Şans
Orta beyin: Mezensefalon
Ortak Kütükler (bilgisayarda): Common Files
Ortaklık: Şirket
Ortalık: Medyan, medyal
Ortam: Medya
Ortanca: Medyan
Ortay: Medyan
Oylum: Hacim, volüm
Oynama: Manipülasyon
Oyun çubuğu: Joystick
Oyun kolu: Gamepad
Öbek: Küme, grup
Öbekleme: Gruplama
Öğe: Unsur, eleman, madde (dizelgede)
Ölçümlü: Metrik
Ölçün: Standart
Ölçünlü: Standart
Ölçüt: Kıstas, kriter
Ölü deri: Stratum corneum
Ölüm karşılaşması: Deathmatch
Ön: Anterior
Ön bellek: Cache
Ön beyin: Prosensefalon
Önceden: Zâten
Öncelenmek: Lanse edilmek
Öncü: Öncül
Önemli: Not, kritik
Ön gelişme: Alfa (bilgisayar yazılımı sürümlerinde)
Ön kol: Antebrakiyum
Ön kolluk: Antebrakiyal
Ön yükleme: Boot, boot etme
Ön yükleyici: Bootloader
ÖÖ (öğleden önce): AM
Örnek: Tip
Örneklik: Analog
Örümcek Solitaire (bilgisayarda): Spider Solitaire
ÖS (öğleden sonra): PM
Öykünüm: Emülasyon
Özdek: Madde
Öz devinim: Otomasyon
Özek: Merkez, santra, center
Özeklik: Merkezî, santral, özeksel
Özeklik sinir dizgesi: Merkezî sinir sistemi, santral sinir sistemi
Özen: Îtinâ
Özgü: Mahsus, has, spesifik
Özgün: Orijinal
Özgür: Hür, serbest
Özne: Subje
Paralık: Parasal
Paylaşımlı (bilgisayarda): Shareware
Pervâne: Fan
Posta: Mail
Püskürtücü: Sprey
Rastgele: Herhangi
Rastgele bir: Herhangi bir
Renklik: Renk paleti
Ruhsat: Lisans
Sâbit disk: Harddisk
Sağaltım: Tedâvî, terapi
Sağaltma: Tedâvî, terapi
Sağlamak: Tedârik etmek
Sağlama toplamı: Checksum
Sağrı: Sakrum
Sağrılık: Sakral, sağrısal
Saklama (bilgisayarda): Kaydetme
Saklanmış: Depolanmış
Saklayıcı (bilgisayarda): Kaydedici
Salyangoz: Kohlea
Salyangozluk: Kohlear
Sap: Trunkus ("beyin sapı" için)
Saydam: Şeffaf
Sayı: Puan
Sayı bilimi: Aritmetik
Sayı bilimlik: Aritmetiksel
Sayılama: Puanlama
Sayılık: Sayısal, nümerik, dijital
Sayılık Kilit (düğme takımında): Num Lock
Sayımlama: İstatistik
Sayrılık (ad olarak): Hastalık (ad olarak)
Sayrılık (ad olarak) oluşturan: Patojen
Seçenek: Opsiyon, Alt (düğme takımında)
Seçenek Çizge (düğme takımında): Alt Gr
Seçenek düğmesi: Radiobutton
Seçimlik: Opsiyonel
Seçke: Menü
Sert zar: Dura mater
Ses: Audio
Ses düzeyi: Ses, volüm
Ses Düzeyi Denetimi (bilgisayarda): Ses Denetimi
Seslem: Hece
Sesyazar: Gramofon
Sıcaklık: Temparatür
Sıfırla: Reset
Sığa: Kapasite
Sık kullanılan (bilgisayarda): Favori
Sıklık: Frekans
Sidik: İdrar
Sidik artışı: Diüresis
Sidik hâmızı: Ürik asit
Silme (düğme takımında): Backspace
Sınama: Test etme, test
Sınamak: Test etmek
Silmek: Temizlemek
Simge: Sembol, rumuz, remiz, ikon (bilgisayarda)
Simgeli halka (bilgisayarda): Token ring
Simgelik: Sembolik
Sinir: Nervus
Sinir ağı: Pleksus
Sinir dış zarı: Perineryum
Sinir gözesi: Sinir hücresi, nöron, nöronum
Sinir iç zarı: Endoneryum
Sinir üst zarı: Epineryum
Sinirlik: Sinirsel
Sinirlik teşrih: Nöroanatomi
Sinirlik yapıştırıcı: Nöroglia
Somut: Maddî
Son beyin: Telensefalon
Sonluk: Terminal
Sonucunda: Neticesinde
Sorun: Problem
Soyut: Mânevî
Söbek: Elips
Söyleşi: Sohbet, chat
Sözcük: Kelime
Sözcük işlemcisi: Kelime işlemci
Söz dizimi: Sentaks
Sözlük (ad olarak): Lügat
Sunucu: Server
Sunucular (bilgisayarda): NetHood
Sürdürmek: Devâm ettirmek
Süre: Müddet, zaman
Süre aşımı: Zaman aşımı
Süreç: Proses
Sürekli: Her zaman
Süreölçer: Kronometre
Sürgü: Trackbar
Sürmek: Devâm etmek
Sürücü: Driver
Sürüm: Versiyon
Süt hâmızı: Laktik asit
Süzgeç: Filtre
Şahsî: Kişisel
Şakaklık: Şakaksal, temporal
Şart: Koşul
Şartlı: Koşullu, kondisyonel
Şimdi: Şu anda, şu an
Şimdi bile: Hâlâ
Şimdiki: Şu anki, güncel
Şimdikileştirmek: Güncellemek
Taban: Temel, baz
Tabîî: Doğal
Takım: Grup, set
Taklidini etmek: Simule etmek
Taklit: Klon
Takma: Protez
Tanılamak: Teşhis etmek
Tanımlama bilgileri (bilgisayarda): Çerez
Tanımlamak: Târif etmek
Tanıtlamak: İspatlamak, ispat etmek
Tanıtma yazısı: Jenerik
Taramalı: Raster
Tasarı: Proje
Tasarlamak: Dizayn etmek
Tasarlanan: Dizayn edilen
Tasarlanmak: Dizayn edilmek
Tecimlik: Ticârî
Tek yollu: Mono
Tel: Filaman
Teşrih: Anatomi
Teşrihlik: Anatomik
Teşrihlik Istılahlar: Anatomik Terimler, Anatomik Adlar, Nomina Anatomica
Tikelik: Tikel, kısmî
Titrem: Ton
Top (fârede): Trackball
Toplantı (bilgisayarda): Konferans
Toplardamar: Ven
Toplardamarcık: Venül
Toplardamarlık: Venöz, toplardamarsal
Toplu iş: Batch
Toplumluk: Sosyal, içtimâî
Topuk kemiği: Kalkaneus
Topuk kirişi: Aşil tendonu
Tutulan: Popüler
Tutum: Tasarruf
Tüm: Tam
Tüm kişiler: Herkes
Tümleyici: Tamamlayıcı
Tüm seslik: Fonetik
Tüm şeyler: Her şey
Tümü: Tamâmı, hepsi
Tümüyle: Tam
Tüm zamanlarda: Her zaman
Tür: Çeşit, tip, stil
Türlü: Çeşitli, muhtelif
Türlülük: Çeşitlilik, varyasyon
Tüze: Hukuk
Uç beyin: Telensefalon
Uçbirim: Terminal
Uçluk: Terminal, distal
Ulam: Kategori
Uluslararası: Beynelmilel, enternasyonel
Ulusluk: Ulusal, millî, nasyonel
Umman: Okyanus
Umûmî: Genel, global
Umûmî Ağ: İnternet, Genel Ağ, Web
Ur: Tümör
Uyanık davranmak: Dikkat etmek
Uyarı: Alarm
Uyarlama: Port
Uyarlayıcı: Adaptör
Uyartı: İmpuls
Uygulama: Aplikasyon, applet, implementasyon
Uygulama Verisi (bilgisayarda): Application Data
Uygulayım bilimi: Teknikbilim, teknoloji
Uygun: Münâsip
Uyku: Standby
Uyluk: Femur
Uylukluk: Femoral, uyluksal
Uyuşturma: Anestezi
Uzaklaştırıcı: Abduktor
Uzaklaştırılma: Abduksiyon
Uzaklaştırma: Abduksiyon
Uzaklık: Mesâfe
Uz bilimi: Matematik, riyâziye
Uz bilimlik: Matematiksel
Uzay: Fezâ
Uzuv: Organ, örgen
Ücretsiz (bilgisayarda): Freeware
Ücretsiz seçkin (bilgisayarda): Freemium
Üçgenlik: Trigonal
Üst ana toplardamar: Vena cava superior
Üst bacak: Femur
Üst bacaklık: Femoral
Üst çene: Maksilla
Üst çene kemiği: Maksilla
Üst çene kemiğilik: Maksiler
Üst çenelik: Maksiler
Üst Damga (düğme takımında): Shift
Üst deri: Epidermis
Üst derilik: Epidermik
Üst dış yanlık: Süperolateral
Üst iç yanlık: Süperomedyal
Üst kol: Brakiyum
Üst kol kemiği: Humerus
Üst kol kemiğilik: Humeral
Üst kolluk: Brakiyal
Üzerine: Hakkında
Var: Mevcut
Varış: Hedef
Var olan: Mevcut
Varolio köprüsü: Pons
Var saymak: Farz etmek
Ve imi: Ampersand
Vekil sunucu: Proksi
Verem: Tüberküloz
Veri: Data
Veriyolu: Bus
Vurum: Nabız
Vuruş: Darbe
Vücutluk: Vücutsal, somatik
Windows Yükleyici: Windows Installer
Yakınlaştırıcı: Adduktor
Yakınlaştırılma: Adduksiyon
Yakınlaştırma: Adduksiyon
Yalın: Sâde
Yalnızca: Sâdece
Yan: Taraf, lateral, parti (tüzede)
Yanaklık: Yanaksal, bukkal
Yangı: İltihap
Yangılık: Yangısal, inflamatuvar
Yankı: Eko
Yankılanımlı: Akustik
Yanlış: Hatâ
Yanlışlık: Hatâ, bug
Yanlışlık ayıklama: Debug
Yapılandırma: Konfigürasyon
Yapılık: Yapısal, anatomik
Yapıştırıcı: Glia
Yapıt: Eser
Yapmak: İnşâ etmek
Yara izi: Nedbe, skar
Yaralanma: Travma
Yardımcı (bilgisayarda): Sihirbaz, Aux
Yarışmak: Rekâbet etmek
Yasa: Kânun
Yaşam: Ömür, hayat
Yataç: Satır
Yatay: Horizontal
Yatıştırıcı: Sâkinleştirici, sedatif
Yatkınlık: Diatezi
Yayım: Neşir
Yayımcı: Nâşir, editör
Yayımlama: Neşretme
Yayımlayan: Neşreden
Yazıcı: Printer
Yazıcılar (bilgisayarda): PrintHood
Yazılım: Software
Yazım: İmlâ, sentaks
Yazı makinesi: Daktilo
Yeğleme: Tercih etme, tercih
Yeğlenmek: Tercih edilmek
Yeniden: Tekrar
Yeniden çalma: Tekrar çalma, playback
Yenilemek: Güncellemek
Yer imi (bilgisayarda): Favori
Yerli: Yerel, mahallî, mevziî, lokal
Yerli Ayarlar (bilgisayarda): Local Settings
Yerlilik: Yerellik, lokalite
Yeryüzülük: Küresel, global
Yeşil Burun Adaları: Cape Verde
Yetecek ölçüde: Yeteri kadar
Yetenek: Kâbiliyet
Yetersiz: Hipo-
Yetki: Hak
Yıl: Sene
Yine: Tekrar
Yinelemek: Tekrarlamak
Yitim: Kayıp
Yitirmek: Kaybetmek
Yoğun: Kompakt
Yok: Mevcut değil, mevcut olmayan
Yoksa: Aksi takdirde
Yol: Kanal, traktus (teşrihte)
Yolak: Patika, traktus
Yonga: Çip
Yordam (bilgisayarda): Prosedür
Yönetilmek: İdâre edilmek
Yönetim: Yönetimsel, idârî
Yönetim Araçları (bilgisayarda): Yönetimsel Araçlar
Yönetmek: İdâre etmek
Yöney: Vektör
Yöntem: Metot
Yumru: Ganglion, nod, nodül
Yumuşak (bilgisayarda): Floppy
Yutak: Farinks
Yutaklık: Faringeal, yutaksal
Yükleniyor: Şarj oluyor
Yüksek: Hiper-
Yüksek Tanımlı (bilgisayarda): High Definition
Yürütücü: Runtime
Yüzeylik: Yüzeyel, yüzeysel
Yüzlük: Yüzsel, fasyal
Zaman: Târih/Saat
Zar (özeklik sinir dizgesi zarı): Mater
Zararlı (bilgisayarda): Virüs
Zorunlu: Mecbûrî

Bu Sözlük İçin Yararlandığım Kaynaklar:

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009, 10. baskının tıpkıbasımı (ISBN: 975-16-0070-7)
Redhouse Büyük Elsözlüğü İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce, SEV Matbaacılık ve Yayıncılık, İstanbul, Şubat 2005, 22. baskı (ISBN: 975-8176-03-X)
Yeni İngilizce Sözlük (İngilizce-Türkçe Sözlük), De Agostini Yayıncılık ve Boyut Yayın Grubu, İstanbul, Ekim 2005, 1. baskı (ISBN: 975-23-0165-7)
Redhouse Sözlüğü İngilizce-Türkçe, SEV Matbaacılık ve Yayıncılık, İstanbul, Temmuz 2012, 43. baskı (ISBN: 978-975-8176-10-6)
Redhouse Sözlüğü Türkçe-İngilizce, SEV Matbaacılık ve Yayıncılık, İstanbul, Mart 2011, 8. baskı (ISBN: 978-975-8176-41-0)
Öz Türkçe Sözlük, Ali Püsküllüoğlu, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2002, Genişletilmiş 13. baskı (ISBN: 975-509-051-7)
Bye Bye Türkçe, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Bilim + Gönül Yayınları, İstanbul, Ekim 2011, 55. baskı (ISBN: 978-605-8936-98-0)
Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu
Vikipedi (İngilizce)
Tureng İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce Sözlük
Osmanlı Türkçesi Sözlüğü
Nişanyan Sözlük
eersoy93 Teşrihlik Sözlük
Türkiye Türkçesi'ndeki -Sal/Sel Sıfat Eki Nereden Geliyor?, Prof.Dr. Ahmet Temir
Sağlık Terimleri Sözlüğü

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License